Forretningsbetingelser for Waimea SEO Monitor

Nedenstående betingelser finder anvendelse for enhver brug af Waimea SEO Monitors hjemmeside, seo.waimea.dk (herefter Hjemmesiden), og faciliteterne herpå (herefter Ydelserne). 

Forretningsbetingelser version 1.1, opdateret d. 14. august, 2015

1.  Abonnementsaftaler

1.1  Waimea SEO Monitors ydelser

Oprettelsen af en konto hos Waimea SEO Monitor (Waimea) giver en Kunde adgang til vederlagsfrit at oprette overvågning af et eller flere websites. Kunden kan ligeledes blive tilknyttet websites andre har opsat overvågning af, hvilket dog kræver, at den Kunde, der har sat et website op til overvågning inviterer.

Overvågningen af et website medfører, at Kunden modtager data og rapporter, der viser de overvågede websites synlighed i søgemaskinerne, samt hvordan konkurrenterne klarer sig i forhold til dem.

Antallet af keywords og konkurrenter, der kan overvåges på et enkelt website, er sat til maksimalt 20 keywords og maksimalt 10 konkurrenter. Vi forbeholder os retten til uden varsel at ændre dette.

Vi forbeholder os ligeledes ret til uden varsel at fjerne overvågningen af bestemte keywords, sites eller lukke hele konti, hvis vi antager, at det er nødvendigt på grund af juridiske, moralske eller andre grunde..

1.2  Tegning af abonnement og korrespondance

Når en konto oprettes, oplyses navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den person/medarbejder, som skal være administrator af Waimea kontoen (herefter kaldet Administratoren).    Waimea vil sende alle meddelelser vedrørende en Kundes konto og overvågede websites til Administratoren.   Administratoren kan give andre med en konto på Waimea adgang til overvågningen af et website, enten med samme administrative rettigheder, eller med mere begrænsede rettigheder, som Manager. 

1.3  Abonnementsperiode

Et abonnement på Waimea er tidsubegrænset.

1.4 Betaling

Der opkræves ikke betaling for oprettelse af en konto eller overvågning af websites på Waimea.

Der tilbydes ekstra ydelser eller produkter, som der kræves betaling for, men i de tilfælde vil der altid blive indgået en klar aftale om dette, inden en sådan ydelse påbegyndes.

Waimea har ret til i den forbindelse at fremsende relevante tilbud til Kunden. Kunden er pligtig til løbende at have opdateret sine kontaktinformationer herunder telefonnummer og mailadresse..

1.5 Opsigelse af abonnement

Hvis Waimea finder, at der er brud på forretningsbetingelserne eller misbrug af Hjemmesiden eller de på Hjemmesiden udbudte ydelser, kan Waimea uden varsel opsige et abonnement og lukke for adgangen til Hjemmesiden og de udbudte ydelser.

2.  Rettigheder til Hjemmesiden

2.1 Rettigheder

Navne, logoer, varemærker på Hjemmesiden samt Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder og software tilhører Waimea Digital ApS og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.   Downloading og anden digital kopiering af Hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er skriftligt aftalt med Waimea Digital ApS.

Undtaget er dog de analyser og grafer, der fremstilles for de websites, en Kunde overvåger. Disse må downloades, bruges i egen virksomhed, og vises offentligt såfremt der tydeligt angives Waimea SEO Monitor som kilde, og med et synligt og aktivt link til http://seo.waimea.dk

3. Ansvarsfraskrivelse og –begrænsning

Hverken Waimea eller Waimea Digital ApS kan i noget tilfælde gøres erstatningsansvarlig som følge af manglende adgang til Hjemmesiden, herunder konkret indhold på Hjemmesiden, eller for brug af Hjemmesiden eller Ydelserne, herunder handlinger eller undladelser, der er foretaget i tillid til eller foranlediget af oplysninger på Hjemmesiden eller Ydelserne.   Ansvarsfraskrivelsen gælder for såvel direkte som indirekte tab, herunder tab af indtægter, driftstab, tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab, uanset om Waimea eller Waimea Digital ApS har været vidende om eventuelle fejl eller mangler på Hjemmesiden.   

4.  Bidrag fra Kunder

Alt materiale og information som modtages fra Kunderne berettiger ikke afsenderen til royalties og kan bruges af Waimea Digital ApS i ubegrænset omfang kommercielt som ikke-kommercielt også efter abonnementsperiodens udløb.   Waimea Digital ApS kan endvidere frit slette modtaget materiale og information og har således ingen opbevaringspligt. 

Vi forbeholder os ret til at producere og offentliggøre statistikker, der bygger på data på tværs af alle de sites, der er opsat hos os.

5. Personoplysninger

Waimea behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Kunder kan kontakte Waimea såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis Kunderne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.   Waimea behandler alle modtagne oplysninger om Kunderne fortroligt og videregiver i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand

6. Cookies

På hjemmesiden gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for os, at se hvilke dele af hjemmesiden, Kundens browser tidligere har besøgt. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra hjemmesidens server til Kundens browser og automatisk sendes retur, når browseren er inde på hjemmesiden.

Du kan til enhver tid slette cookies i din browser. Se nærmere under hjælp til den browser du benytter.

7. Ændringer af betingelser og Hjemmesiden

Waimea har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Ændringer i betingelserne vil blive offentliggjort på Hjemmesiden.   Waimea er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre Hjemmesiden eller indholdet herpå.

8. Ugyldighed og tvister

Enhver tvist, som har relation til brugen af Hjemmesiden eller Ydelserne, skal søges løst i mindelighed. Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved domstolen i Waimea Digital’s hjemting med anvendelse af dansk ret.

 

preloaded image